اقدامات انجام گرفته یا در دست اقدام

الف)تحلیل وضع موجود

  1. حوزه نظام نامه آموزشی(برای تحلیل وضع موجود نیازمند گزارش تفصیلی از وضعیت این درس توسط مدیر کل… تنظیم و ارائه گردد.)
  2. حوزه اثر بخشی
  3. محتوا
  4. اساتید و متد تدریس

ب)ارائه پیش نویس طرح بازنگری شامل:

  1. آیین نامه های آموزشی
  2. محتوای متن
  3. شیوه نامه اساتید

ج) اجرای طرح شامل:

پس از تدوین طرح و تایید آن توسط ریاست عالی دانشگاه و معاونت آموزش،مراحل اجرایی خود را انجام خواهد داد.

  1. آزمایشی (شامل سنجش میزان اثر بخشی طرح در مراکز آموزشی مجری طرح)
  2. سراسر کشور
  3. بازنگری طرح بر اساس نتایج ارزشیابی صورت گرفته

مرحله اول تحلیل وضع موجود :

1 – تشکیل کارگروه های تخصصی

2 – برگزاری نشست یک روزه با حضور نویسندگان و اساتید از کل کشور

3 – مطالعات میدانی

دستاورد ها :

1 – ضرورت برگزاری اجلاسیه با حضور تمامی اساتید

2 – استخراج محورهای مسائل مربوط به ساماندهی درس وصیت نامه در3 حوزه:

            الف) ضرورت ارتقاء و ساماندهی اساتید

            ب  ) تدوین منبع درسی

            ج  ) ساماندهی درس وصیت نامه در واحد های دانشگاهی

مرحله دوم ساماندهی درس وصیت نامه در سه گام

گام اول – تدوین متن درسی

گام دوم – آموزش توانمند سازی اساتید

گام سوم – ارسال بخشنامه معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه