ساختار مرکز

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی،‌ سازمانی پژوهشی، آموزشی و فرهنگی در خصوص اندیشه امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی می باشد و لذا بر اساس ماموریت، اهداف و وظایف مشخص شده در اساسنامه مرکز و طبق بند 1 از ماده 9 آن اساسنامه، ساختار و نمودار سازمانی این مرکز به تصویب رسیده است.

سیاست ها، اصول و معیارهای حاکم بر طراحی ساختار مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره):

  1. تعریف مأموریت واحد‌ها در چارچوب اساسنامه مرکز
  2. تاکید بر ایجاد کارگروه های تخصصی با حضور مدیران کل مرتبط با حوزه های فعالیت مرکز و کارشناسان خبره
  3. استفاده حداکثری از توانایی ها و ظرفیت های موجود در دانشگاه آزاد اسلامی
  4. تمرکز بر سیاست گذاری و پرهیز از تصدی گری در امور اجرایی
  5. نظارت بر اثربخشی برنامه های اجرایی توسط بخش های مربوطه
  6. حرکت به سمت استفاده از فناوری اطلاعات در جهت کوچک‌سازی ساختار، تسهیل ارتباطات و انجام امور از طریق سامانه مجازی
  7. توسعه تدریجی ساختار همگام با گسترش فعالیت های مرکز