علمی پژوهشی

بر اساس بند4 ماده 3(اهداف و برنامه ها) اساسنامه مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، در حوزه علمی پژوهشی توسعه فعالیت های پژوهشی در موضوعات مربوط به اندیشه امام خمینی و انقلاب اسلامی به شرح زیر در دستور کار مرکز قرار دارد:

1_ هدایت و حمایت از پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های مرتبط با امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی _ ارایه موضوعات و محورهای پیشنهادی مورد حمایت به معاونت پژوهش، عقد قرارداد حمایت مالی از پژوهش های مرتبط، انتشار نتایج پژوهش های مختلف به اسم پژوهشگر، ارائۀ تسهیلات ویژه برای دانشجویانی که موضوع  پایان نامه شان مرتبط با امام خمینی و انقلاب اسلامی

2_ تشکیل گروه های پژوهشی و مطالعاتی _ گزینش محققین برگزیده از میان دانشجویان علاقمند و توانمند و دعوت از ایشان برای همکاری های پژوهشی، ارزیابی نیازهای پژوهشی و تعریف موضوعات مورد پژوهش (از جمله تامین محتوا برای دروس وصایای امام)، رصد نمودنگروه های مطالعاتی و نظارت بر فعالیت های آنان، ارزیابی کیفیت خروجی و محصولات تولید شده در گروه های مطالعاتی

3_ آسیب شناسی و پاسخ به شبهات _ رصد نمودن شبهات مطرح شده، وارد کردن موضوع رفع شبهه به گروه های مطالعاتی و دریافت پاسخ از آنها، بررسی و غربال پاسخ ها از نظر کیفی، کمی و قابلیت عرضه و استفاده

4_ تهیه محتوا برای محصولات فرهنگی (محتوای کتاب، سناریوی فیلم، بروشور، وبسایت و …)، تصویب موضوعاتِ محصولات فرهنگی بر اساس پژوهش های صورت گرفته و انتخاب محتوای قابل ارایه از میان پژوهش ها (تبدیل خروجی پژوهش ها به محصول فرهنگی)، تصویب موضوعاتِ محصولات فرهنگی به فراخور نیاز و کاربرد (تعیین موضوع پژوهش برای گروه‌های پژوهشی، دانشجویان و …)

5_ تهیه محتوای مورد نیاز برای دروس مربوط به اندیشه های امام خمینی(ره) _ نیازسنجی و ارزیابی سطح کیفی “محتوای” دروس مربوطه (از طریق اجرای نظرسنجی ها و بازخوردگیری ها) و استخراج نقاط ضعف، پیشنهاد موضوعات پژوهشی برای گروه‌های مطالعاتی و یا موضوعات پایان نامه مورد حمایت (بر اساس نیازهای آموزشی)، ارائۀ پیشنهادهای مربوط به تغییر محتوا