فعالیت واحدها

واحدهای دانشگاهی بر اساس بخشنامه های صادره از سوی معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای برنامه های مناسبتی مانند بزرگداشت ارتحال حضرت امام(ره)، هفته آفتاب مهر، پیروزی انقلاب اسلامی و دیگر برنامه ها در حوزه اندیشه های امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی اقدام به اجرای برنامه می کنند.

با توجه به بخشنامه شماره 410098/11 مورخ 12/12/92 و بند 3 بخشنامه شماره 440/11 مورخ 9/3/94 معاونت  محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در خصوص فرآیند برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی و تعیین موضوع امام، انقلاب اسلامی و رهبری به عنوان یکی از محورهای اصلی این فعالیت‌ها از یک سو و بر اساس ماده 1 اساسنامه مصوب مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در خصوص فعالیت این مرکز در موضوع اندیشه امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، تمرکز بر امر هدایت، ساماندهی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های مرتبط در حوزه فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی مد نظر است.