همایش ها و نشست های تخصصی

تبادل اندیشه و افکار و پاسخگویی به سوالات فرا نسل انقلاب اسلامی ، ضرورت برگزاری همایش های تخصصی را صدچندان نموده است لذا این مرکز را بر آن شد تا نسبت به سیاستگذاری همایش های تخصصی در حوزه آرا و اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) در سطح واحدهای دانشگاهی اقدام نماید و برای بهره گیری از دست آورد های هر همایش در قالب کتاب ، مجموعه مقالات ، نسبت به رفع نیاز های علمی و ترویجی موجود اقدام کند .

اهداف :

  1. هم اندیشی در حوزه موضوعات مطرح در حوزه اندیشه های حضرت امام (ره)
  2. دستیابی به مجموعه اندیشه های صاحب نظران در قالب مقالات در حوزه آرا حضرت امام (ره)
  3. دستیابی به مقالات و مطالب در حوزه آرا و اندیشه های حضرت امام (ره) و تجمیع آن در قالب منابع علمی ، درسی و بانک های اطلاعاتی بای علاقمندان ، دانشجویان و اساتید دانشگاه ها

نشست های تخصصی با مشارکت واحد های دانشگاهی :

با توجه به اهمیت بهره گیری از نظرات صاحب نظران و اساتید در حوزه آرا و اندیشه های حضرت امام(ره) و آشنا سازی جوانان و دانش آموختگان با این تفکر، مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) با تعیین موضوعات علمی در شورای پژوهشی مرکز و با مشارکت واحدهای دانشگاهی اقدام به برپایی سلسله نشست های تخصصی نموده است که موارد ذیل بخشی از این اقدام بوده که نتایج حاصل از آن در تدوین منابع تخصصی و درسی مورد بهره برداری قرار گرفته است.