وصیت نامه

با توجه به ماده 3 و بند 3 و 6 ماده 4 اساسنامه مصوب مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی و انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی، وظیفه سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت بر واحدهای دروس انقلاب اسلامی و وصیت نامه امام خمینی(ره) و همچنین افزایش اثربخشی این واحد درسی بر عهده این مرکز گذاشته شده است.

از جمله‌ی ضرورت و اهمیت این موضوع می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

_ لزوم بازشناسی منظومه‌ی اندیشه‌های امام خمینی(ره) برای نسل سوم

_ تبیین تئوریک انقلاب اسلامی و پدیدار ساختن درون‌مایه‌های علمی فرهنگی آن در پرتو اندیشه‌های امام خمینی(ره)

_ تبیین ظرفیت‌های این دروس جهت پاسخ دادن به پرسش‌های نسل سوم