چشم انداز و سیاست ها

با عنایت به سیاستگذاری انجام شده در جهت بهره گیری از مسیری مشخص برای دستیابی به اهداف، این مرکز اقدام به تدوین سند چشم انداز پنج ساله به وسیله کارگروهی متخصص نموده است که طراحی اولیه آن آماده گردید .

اهداف سند چشم انداز :

1) تعیین مسیر رسیدن به عمق اندیشه های بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران

2) تعریف وظایف و نقش واحد های دانشگاهی در توسعه و ترویج اندیشه های حضرت امام (ره)

3) تعیین نقش دانشگاه در تبیین اندیشه های حضرت امام (ره) در علوم انسانی

4) گسترش و تعمیق بخشیدن به اندیشه های حضرت امام (ره) در نسل های چهارم و پنجم انقلاب اسلامی و نسل های بعدی

5) تعیین نقش اساتید در مسیر انقلاب اسلامی و حفظ ارزش های انقلاب

6) تبیین نقش شاخص های مورد تأیید حضرت امام (ره) در دانشگاه

سیاست ها:

1) تعمیق بخشیدن به شناخت اندیشه هـا و استخراج اصول فکری حضرت امام خمینی(ره) بر اساس منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری (دام عـزه) وارائه به جامعه علمی جهان

2) شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های علمی و پژوهشی واحدهای دانشگاهی در راستای گسترش دامنه پژوهشی با بهره گیری حداکثری ازتوان گروه ها و استعدادهای درخشان

3) تمرکز در امر سیاست گذاری و برنامه ریزی و پرهیز از تصدی گری

4) تشویق و ترغیب واحد ها و مراکز دانشگاهی بمنظور مشارکت در ترویج حوزه اندیشه های امام (ره)

5) توسعه مهارت های علمی و آموزشی مدرسین فعال و اساتید وصیت نامه در حوزه اندیشه های امام خمینی(ره)

6) توسعه و تعمیق فعالیت های علمی و پژوهشی، فرهنگی و هنری از طریق راه اندازی پژوهشکده امام خمینی(ره) و مطالعات تطبیقی

7) حمایت از فعالیت های علمی و پژوهشی اساتید و دانشجویـان در حوزه اندیشه های امام خمینی(ره)، رهبری و انقلاب اسلامی

8) توسعه شناخت اندیشه های امام خمینی(ره) و افزایش ارتباط عاطفی نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی از طریق بهره گیری از فضای مجازی و فعالیت های فرهنگی و هنری