کارگاه های آموزشی

باعنایت به سیاست های مرکز و به منظور ارتقاء سطح علمی اساتید درس وصیت نامه امام(ره) و اجرایی نمودن بخشنامه473222 مورخ 8/7/94 معاونت آموزشی، این مرکز با رویکرد ذیل اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی برای مدرسان درس وصیت نامه نموده است:

1- اثر بخشی بیشتر و ارتقاء سطح آموزشی و مدیریت زمان، کارگاه درس وصایا با همکاری واحد الکترونیکی به صورت مجازی برگزار گردید.

2- در برگزاری این دوره ایجاد فضای آموزشی جدید برای مدرسین و امکان شرکت از سراسرکشور به صورت همزمان و غیر حضوری مد نظر بوده است.

3- این کارگاه 2روزه، از ساعت 8 صبح  تا 17 بعدازظهر سی ام بهمن و یکم اسفند با حضور 123 نفر در سراسر کشور همراه با ارائه فایل صوتی به صورت یکسان برگزار گردید. لازم به ذکر است در پایان دوره از شرکت کنندگان محترم آزمون کتبی به عمل آمد.