کتاب درسی وصیت نامه امام خمینی(ره)

با عنایت به تنوع کتب درسی که با برداشت های گوناگون در حوزه وصیت نامه حضرت امام (ره) به رشته تحریر درآمده است، امکان هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه برای مدرسان در سطح واحدهای دانشگاهی مشکلات عمده ای بوجود آورده لذا این مرکز با کار مطالعاتی گسترده بر روی 50 عنوان کتاب درسی وصیت نامه و برگزاری جلسات  متعدد تخصصی با نویسندگان و صاحب نظران، فراخوانی را اعلام نمود و از متخصصان دعوت به همکاری در جهت تالیف کتاب جامعی که در برگیرنده روح وصیت نامه باشد نمود و از مجموع تمامی طرح نامه های واصله و بررسی آن در شورای علمی و پژوهشی مرکز یک طرح نامه انتخاب و پس از 9 ماه تلاش نویسنده کتاب مذکور از درس وصیت نامه آماده گردید و پس از انجام مراحل داوری ، نسخه چاپ شده آن در اختیار 1500 نفر از اساتید این درس در سطح واحدهای دانشگاهی قرار گرفته است.