شاخص های مکتب سیاسی امام(ره)

من مى خواهم روى مکتب سیاسى امام تکیه کنم. مکتب سیاسى امام نمى تواند از شخصیت پُرجاذبه ى امام جدا شود. راز موفقیت امام در مکتبى است که عرضه کرد و توانست آن را به طور مجسم و به صورت یک نظام، در مقابل چشم مردم جهان قرار دهد.