باید دانشگاهها بیدار بشوند، باید از همین دبستان تا آن آخر دانشگاه از این افکار غربزده تهى بشوند، و شرق روى پاى خودش بایستد.