مسامحه و سهل انگارى در تعلیم و تربیت، خیانت با اسلام و جمهورى اسلامى واستقلال فرهنگى یا ملت و کشور مى باشد، و باید از آن احتراز کرد