دوره آموزشی اخلاق و عرفان در اندیشه های امام خمینی(ره)

دوره آموزشی اخلاق و عرفان در اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) در واحد تهران غرب برگزار می گردد.

سخنران دکتر محمود شیخ (دکترای عرفان اسلامی)

جلسه اول : تعریف ، هدف ، روش و موضوع عرفان و اخلاق

جلسه دوم : روش شناسی امام در اخلاق و عرفان