کانون های فرهنگی

کانون های فرهنگی دانشجویان در حوزه اندیشه های امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی نهادهایی هستند دانشجویی، داوطلبانه و غیر دولتی که در محیط دانشگتاه در قالب ضوابط، بخشنامه ها و قوانین، در زمینه های مرتبط فعالیت می نمایند.

واحدهای دانشگاهی بر اساس بخشنامه شماره 83775/11 مورخ 9/9/93 معاونت فرهنگی و اجتماعی(در خصوص آیین نامه اجرایی تشکیل و نحوه فعالیت کانون های فرهنگی دانشجویان) و بخشنامه شماره 636/11 مورخ 10/12/93 (درباره اعطای امتیازات حمایتی و تشویقی به کانون های فرهنگی)، نسبت به راه اندازی و فعالیت کانون های فرهنگی در حوزه اندیشه های امام خمینی(ره)، رهبری و انقلاب اسلامی با هماهنگی مرکز اقدام مقتضی به عمل می آورند.