ضرورت باز خوانی وصیت نامه امام(ره)

ضرورت باز خوانی وصیت نامه امام(ره)

امام با سخنان خود، با رفتار خود یک هدایت مستمری را برای امت خود – برای ما مردم – به جای گذاشته است. یعنی دست امام، انگشت اشاره‌ی امام در همه‌ی پیچ و خمهای زندگی ما را راهنمائی میکند و یکی از قویترین و بهترین مواریث معنوی امام، همین وصیتنامه‌ی اوست. جا دارد در برهه‌های مختلف، مردم، مسئولان گوناگون، جوانها این وصیتنامه را بازخوانی کنند؛ در این تدبر کنند.  ۱۳۸۷/۰۳/۱۴

دیدگاه‌تان را بنویسید: