امام علی(ع) از دیدگاه امام خمینی(ره)

امام علی(ع) از دیدگاه امام خمینی(ره)

نام کتاب: امام علی(ع) از دیدگاه امام خمینی(ره)
مؤلف: رسول سعادتمند

نشر: تسنیم

تاریخ نشر: 1395

محل نشر: تهران

امام خمینی(ره) که پرورش یافته مکتب ناب علوی است و همواره تلاش میکرد تا شباهتی میان جمهوری اسلامی و حکومت علوی ایجاد کند، از جمله شخصیتهایی است که درباره این امام همام و ویژگیهای فردی و اجتماعی­اش سخنانی ارزشمند بر زبان رانده است. امام علی(ع) از دیدگاه امام خمینی(ره) نام کتابی است که در دوازده فصل به بیان این ویژگیها از زبان معظم له پرداخته است.

کتاب پیش رو مجموعه ای شامل فرازهایی از گفتار امام راحل پیرامون ابعاد وجودی امام علی (ع) است که در مناسبت های گوناگون بیان فرموده اند.  به نکاتی در فرمایشات ایشان اشارت رفته است که می تواند پدیدارگر افقهای تازه ای فرا روی شیفتگان آن حضرت باشد.