صحیفه نور جلد 2، ص 11

صحیفه نور جلد 2، ص 11

*ماافتخار مى کنیم که در این نبرد طولانى و نابرابر، فقط با تکیه بر سلاح ایمان و توکلبر خداى بزرگ و دعاى بقیه الله – عجل الله تعالى فرجه – و اعتماد به نفس وهمتدلاورمردان و شیرزنان صحنه کارزار، به پیروزى رسیده ایم و خدا را سپاس مى گزاریم که منت هیچ قدرت و کشور و ابر قدرتى در جنگ بر گردن ما نیست .

 

صحیفه نور جلد 2، ص 11