صحیفه  نور جلد 21، ص 94 – 9

صحیفه  نور جلد 21، ص 94 – 9

*صداى اسلام خواهى آفریقا ازجنگ 8 ساله ماست .

*علاقه به اسلام شناسى مردم در آمریکا و اروپا و آسیا وآفریقا یعنى درکل جهان از جنگ هشت ساله ماست .

* …ما در جنگ براى یک لحظه نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم .

*راستى مگر فراموش کرده ایم که ما براى اداىتکلیف جنگیده ایم و نتیجه فرع آن بوده است

صحیفه  نور جلد 21، ص 94 9