صحیفه نور جلد 21، ص 94

صحیفه نور جلد 21، ص 94

هر روز ما درجنگ برکتى داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم
*ما انقلابمان رادر جنگ به جهان صادر نموده ایم .
*مامظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم .
*ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم .
*ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را شناخته ایم .
*ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم باید روى پاى خودمان بایستیم .
*ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب راشکستیم .
*ما در جنگ ریشه هاى انقلاب پربار اسلامى مان را محکم کردیم .
*مادر جنگ حس برادرى و وطن دوستى را در نهاد یکایک مردمان باور کردیم .
*ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامى قدرت ها وابرقدرتهاسالیان سال مى توان مبارزه کرد.
*از همه اینها مهمتر استمرار روح اسلام انقلابىدر پرتو جنگ تحقق یافت .
*جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنى نیست .
*جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تاخاتم زندگى وجود دارد .
صحیفه نور جلد 21، ص 94