صحیفه نور جلد 17، ص 32

صحیفه نور جلد 17، ص 32

*هر چه از این جنگ ناخواسته تحمیلى مى گذرد،قدرت اسلام وجمهورى اسلامى و قواىنظامى و انتظامى ایران و پایدارى ملت متعهد آشکارتر و افزون ترمى گردد و رسوائى جهانخواران و وابستگان و پیوستگان به آنان بیشتر و واضح تر مى شود.

صحیفه نور جلد 17، ص 32