فهرست مقالات

فهرست مقالات

مقالات حوزه عرفان

ردیف عنوان مقالات نام و نام خانوادگی نویسنده عنوان فصلنامه
1 نسبت میان آموزه های شیعی و تعالیم ابن عربی در تعیین مصداق خاتم الاولیاء (با محوریت دیدگاه سید حیدر آملی و امام خمینی(س)) بهمن صادقی مزده فصلنامه متین
2 نقش و جایگاه عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) خلیل بهرامی قصرچمی، سیدرضا هاشمی فصلنامه متین
3 ولایت تکوینی انسان سالک در قرآن با تاکید بر آرای امام خمینی(س) سعیده غروی، طاهره محسنی فصلنامه متین
4 نزول وحی قرآن بر پیامبر اسلام از منظر امام خمینی(س) عبدالمجید طالب تاش فصلنامه متین
5 طریق معرفت (دیدگاه عارفانه امام خمینی(س) درباره معرفت صحیح و واقعی) فاطمه شریف فخر فصلنامه متین
6 جامعیت قرآن از دیدگاه امام خمینی(س) فیض اله اکبری دستک فصلنامه متین
7 نظریه ادوار و اکوار از فیزیک تا متافیزیک با رویکردی بر اندیشه های ابن عربی و امام خمینی(س) نفیسه مصطفوی فصلنامه متین

حوزه علوم سیاسی و اندیشه سیاسی

ردیف عنوان مقالات نام و نام خانوادگی نویسنده عنوان فصل نامه
1 تحلیل مفهوم کرامت انسانی در اندیشه شیعه: مطالعه موردی اندیشه ی امام خمینی(ره) منصور میر احمدی/ محمد کمالی گوکی  پژوهشنامه انقلاب اسلامی
2 بررسی تاثیرات آراء اصولی امام خیمینی(ره) بر فقه سیاسی ایشان نجف لک زائی/ هادی جلالی اصل پژوهشنامه انقلاب اسلامی
3 مولفه های هستی شناسی تفکر امام خمینی در مقایسه با نظریه های روابط بین الملل احمد جانسیز/ حسین بهمنش پژوهشنامه انقلاب اسلامی
4 خوانشی از  اندیشه امام خمینی(ره9 و حسین البناءپیرامون نظام سیاسی عبدالله عطائی/بهزاد قاسمی پژوهشنامه انقلاب اسلامی
5 تبین جایگاه رهبری امام خمینی(ره) در چارچوب مفهومی حی بن یقظان محمد آهی/ سحر سوری پژوهشنامه انقلاب اسلامی
6 مبانی، نتایج و تمایزات روش شناسی اصولی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) مریم السادات حسینی پژوهشنامه انقلاب اسلامی
7 عدالت و مصلحت در فلسفه سیاسی امام خمینی(ره) جلال درخشه/ محمد صادق نصرت پناه پژوهشنامه انقلاب اسلامی
8 محورها و مصادیق حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره) امیر عظیمی دولت آبادی/ مهسا میر حسینی پژوهشنامه انقلاب اسلامی
9 تبین مدل تعالی از  دیدگاه امام خمینی( با استاده از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد احمد عربشاهی کریزی پژوهشنامه انقلاب اسلامی

حوزه کلامی و فلسفی

ردیف عنوان مقالات نام و نام خانوادگی نویسنده عنوان فصل نامه
1 اراده خدا (جل جلاله) با تکیه بر آرای امام خمینی (ره) علی الله بداشتی اندیشه نوین دینی
2 برهان جهان­شناختی بر اثبات وجود خدا از دیدگاه امام خمینی(ره) محمد محمدرضایی اندیشه نوین دینی
3 تحلیل سمع و بصر حق تعالی از منظر ملا صدرا و امام خمینی بهادر مهرکی/علی محمد ساجدی اندیشه نوین دینی
4 نحلیل مسئله شر با تاکید بر آرای فلسفی و کلامی امام خمینی مسلم محمدی اندیشه نوین دینی
5 ویژگی های روشی امام خمینی در تاویل و تفسیر قرآن مهدی رستم نژاد  مطالعات تفسیری
6 مبانی نتایج و تمایزات روش شناسی اصولی اندیشه امام خمینی مریم السادات حسینی پژوهشنامه انقلاب اسلامی