فهرست مقالات

فهرست مقالات

مقالات حوزه عرفان

ردیفعنوان مقالاتنام و نام خانوادگی نویسندهعنوان فصلنامه
1نسبت میان آموزه های شیعی و تعالیم ابن عربی در تعیین مصداق خاتم الاولیاء (با محوریت دیدگاه سید حیدر آملی و امام خمینی(س))بهمن صادقی مزدهفصلنامه متین
2نقش و جایگاه عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)خلیل بهرامی قصرچمی، سیدرضا هاشمیفصلنامه متین
3ولایت تکوینی انسان سالک در قرآن با تاکید بر آرای امام خمینی(س)سعیده غروی، طاهره محسنیفصلنامه متین
4نزول وحی قرآن بر پیامبر اسلام از منظر امام خمینی(س)عبدالمجید طالب تاشفصلنامه متین
5طریق معرفت (دیدگاه عارفانه امام خمینی(س) درباره معرفت صحیح و واقعی)فاطمه شریف فخرفصلنامه متین
6جامعیت قرآن از دیدگاه امام خمینی(س)فیض اله اکبری دستکفصلنامه متین
7نظریه ادوار و اکوار از فیزیک تا متافیزیک با رویکردی بر اندیشه های ابن عربی و امام خمینی(س)نفیسه مصطفویفصلنامه متین

حوزه علوم سیاسی و اندیشه سیاسی

ردیفعنوان مقالاتنام و نام خانوادگی نویسنده عنوان فصل نامه
1تحلیل مفهوم کرامت انسانی در اندیشه شیعه: مطالعه موردی اندیشه ی امام خمینی(ره)منصور میر احمدی/ محمد کمالی گوکی پژوهشنامه انقلاب اسلامی
2بررسی تاثیرات آراء اصولی امام خیمینی(ره) بر فقه سیاسی ایشاننجف لک زائی/ هادی جلالی اصلپژوهشنامه انقلاب اسلامی
3مولفه های هستی شناسی تفکر امام خمینی در مقایسه با نظریه های روابط بین المللاحمد جانسیز/ حسین بهمنشپژوهشنامه انقلاب اسلامی
4خوانشی از  اندیشه امام خمینی(ره9 و حسین البناءپیرامون نظام سیاسیعبدالله عطائی/بهزاد قاسمیپژوهشنامه انقلاب اسلامی
5تبین جایگاه رهبری امام خمینی(ره) در چارچوب مفهومی حی بن یقظانمحمد آهی/ سحر سوریپژوهشنامه انقلاب اسلامی
6مبانی، نتایج و تمایزات روش شناسی اصولی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)مریم السادات حسینیپژوهشنامه انقلاب اسلامی
7عدالت و مصلحت در فلسفه سیاسی امام خمینی(ره)جلال درخشه/ محمد صادق نصرت پناهپژوهشنامه انقلاب اسلامی
8محورها و مصادیق حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)امیر عظیمی دولت آبادی/ مهسا میر حسینیپژوهشنامه انقلاب اسلامی
9تبین مدل تعالی از  دیدگاه امام خمینی( با استاده از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاداحمد عربشاهی کریزیپژوهشنامه انقلاب اسلامی

حوزه کلامی و فلسفی

ردیفعنوان مقالاتنام و نام خانوادگی نویسنده عنوان فصل نامه
1اراده خدا (جل جلاله) با تکیه بر آرای امام خمینی (ره)علی الله بداشتیاندیشه نوین دینی
2برهان جهان­شناختی بر اثبات وجود خدا از دیدگاه امام خمینی(ره)محمد محمدرضاییاندیشه نوین دینی
3تحلیل سمع و بصر حق تعالی از منظر ملا صدرا و امام خمینیبهادر مهرکی/علی محمد ساجدیاندیشه نوین دینی
4نحلیل مسئله شر با تاکید بر آرای فلسفی و کلامی امام خمینیمسلم محمدیاندیشه نوین دینی
5ویژگی های روشی امام خمینی در تاویل و تفسیر قرآنمهدی رستم نژاد مطالعات تفسیری
6مبانی نتایج و تمایزات روش شناسی اصولی اندیشه امام خمینیمریم السادات حسینیپژوهشنامه انقلاب اسلامی