معرفی فصلنامه های حوزه اندیشه امام خمینی و انقلاب اسلامی

معرفی فصلنامه های حوزه اندیشه امام خمینی و انقلاب اسلامی

حوزه تخصصی

محل   و مسئول انتشار

نام فصلنامه

علوم سیاسی/ انقلاب اسلامی دانشگاه معارف قم فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی
علوم سیاسی/ تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه امام صادق فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی
فقه و حقوق و علوم سیاسی/امام خمینی- انقلاب اسلامی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی فصلنامه متین
تاریخ انقلاب / جامعه شناسی انقلاب و علوم سیاسی دانشگاه همدان پژوهشنامه انقلاب اسلامی
تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه معارف پژوهشهای انقلاب اسلامی