چالش های کشورهای اسلامی و آینده آن در اندیشه امام خمینی (س)

چالش های کشورهای اسلامی و آینده آن در اندیشه امام خمینی (س)

تالیف: بیتا سلگی
‏ تهران: موسسه چاپ و نشر عروج‏
سال نشر:1395
کتاب حاضر با عنوان «چالشهای کشورهای اسلامی و آینده آنها در اندیشه امام خمینی(س) که با بررسی سخنان و پیام های امام خمینی در این زمینه، به بررسی و تحلیل آنها پرداخته است
این پژوهش در 4 فصل به شرح ذیل منظم و تدوین گردیده است.
فصل اول: مبانی نظری پژوهش
فصل دوم: شرایط و زمینه های شکل گیری اندیشه امام خمینی(س)
فصل سوم: بررسی چالشها در جهان اسلام از نگاه امام خمینی(س)
فصل چهارم: درمان درد و آینده دولتهای اسلامی در اندیشه امام خمینی(س)