امام خمینی(ره) : انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ از همه انقلابها جدا است; هم‌ در پیدایش‌ و هم‌ در کیفیت‌ مبارزه‌ و هم‌ در انگیزه انقلاب‌ و قیام‌.

امام خمینی(ره) : انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ از همه‌ انقلابها جدا است‌: هم‌ در پیدایش‌ و هم‌ در کیفیت‌ مبارزه‌ و هم‌ در انگیزه‌ انقلاب‌ و قیام‌