علوم قرآن در اندیشه امام خمینی (س)

علوم قرآن در اندیشه امام خمینی (س)

نام کتاب: علوم قرآن در اندیشه امام خمینی (س)

نام نویسنده: فرج الله میرعرب

موسسه چاپ و نشر عروج

تاریخ انتشار:1395

 

معرفی کتاب:

کتاب علوم قرآن در اندیشه امام خمینی(ره)، در 16 فصل به مباحثی چون جایگاه قرآن و علوم قرآنی، نزول قرآن، اعجاز قرآن، سلامت قرآن از تحریف و تغییر، ظاهر و باطن و نزول بر هفت حرف، حروف مقطعه رموز قرآن، محکم و متشابه، نسخ در قرآن، فهم قرآن و تاثیرپذیری از آن، سیمای کلی مقاصد و معارف قرآن، تکرارها و تنوع بیانی قرآن، جامعیت و جاودانگی قرآن، مقدمات رسیدن به حقیقت قرآن، قصص قرآن، تفسیر قرآن و تأویل قرآن به رشته تحریر در آمده است.نویسنده این کتاب معتقد است امام خمینی(ره) به روش مرسوم در مورد قرآن سخن نگفته و ننوشته ، بلکه به دنبال بیان حقیقت قرآن و اسرار آن و گشودن هرچه بیشتر راه بهره برداری از این مخزن الاسرار الهی بوده است.به نظر میر عرب، با اعتقادی که امام (ره) در مورد قرآن داشتند، در آثار ایشان بسیاری از عناوین موجود در کتابهای علوم قرآنی، همچون بحث جمع آوری، اعراب، رسم الخط و تعداد آیات قرآن، وجود ندارد و یا به طور مبسوط دیده نمی شود، در حالی که عناوین و مباحثی در آثار امام یافت می شود که در سایر کتابها کمتر میتوان آنها را دید؛ مانند حقیقت تنزیل، کشف حقایق قرآن، فهم قرآن و موانع آن، نگاه خاص به مهجوریت، رابطه علم و عرفان با قرآن، ارتباط با حقیقت قرآن قبل از قرار گرفتن در تنگنای الفاظ و … علت این گرایش، عارف بودن به معنای واقعی کلمه و نگاه عارفانه ایشان به قرآن و علوم مربوط به آن است.