عقلانیت دینی در حوزه رفتار اخلاقی از نگاه امام خمینی (س)

عقلانیت دینی در حوزه رفتار اخلاقی از نگاه امام خمینی (س)

نام کتاب: عقلانیت دینی در حوزه رفتار اخلاقی از نگاه امام خمینی (س)

نام نویسنده: معصومه صابری

ناشر : موسسه چاپ و نشر عروج

تاریخ انتشار:1396

 

معرفی کتاب:

با توجه به اهمیت عقل و ضرورت تبیین مباحث اجتماعی بر مبنای عقلانیت دینی در جامعه اسلامی، باید حوزه عمل و رفتار انسان مورد تعامل و تفکر ویژه عقلی و کلامی قرار گیرد. این پایان نامه درصدد تبیین «دیدگاه امام خمینی ره پیرامون عقلانیت دینی در حوزه رفتار اخلاقی» است؛ به بیان دیگر، تبیین رابطه عقل و دین در حوزه اخلاق و رفتار اخلاقی از دید امام خمینی و به بیان خاص تر، مبانی و اصول و ویژگی های عقلانی حاکم بر رفتار اخلاقی به عنوان زیر مجموعه دین و از دید امام به عنوان اندیشمند دینی، وظیفه این پژوهش در نظر گرفته شده است. در این راستا اصول و ویژگی های کلی و عقلی و مبتنی بر مبانی فوق که حاکم بر رفتار اخلاقی می باشند را از دید امام تبیین خواهیم نمود. براساس تعالیم دین اسلام، عقل و دین در تعریف صحیح از عقل، عقلانیت دینی پویا و کارآمدی را ارائه می نماید که در تمامی حوزه های نظر و عمل تعیین کننده و ثمربخش است.