[14 ] احکام اسلامی ، قضایای حقیقیه اند و برای همه زمان ها پاسخگو می باشند و از اینرو ، مردم مسلمان از نظر قانون الهی رها نشده اند تا نیازمند قانونی از سوی حکومت اسلامی باشند و از این جهت ، تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد.

[14 ] احکام اسلامی ، قضایای حقیقیه اند و برای همه زمان ها پاسخگو می باشند و از اینرو ، مردم مسلمان از نظر قانون الهی رها نشده اند تا نیازمند قانونی از سوی حکومت اسلامی باشند و از این جهت ، تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد.

پاسخ
دین اسلام بر اساس « الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا » و بر اساس آنکه دین و شریعت دیگری نخواهد آمد ، کامل ترین و جامع ترین وحی الهی است و همه آنچه را که انسان ها تا روز قیامت لازم دارند ، برای آنان به ارمغان آورده است احکام اسلامی ، به صورت « قضایای حقیقیه » اند ، اما با گذشت زمان و تغییر شرایط ، تحولاتی پدید می آید و تبدلاتی در موضوعات رخ می دهد ، موضوعات سابق ، رخت برمی بندند و موضوعات جدیدی رخ می نمایند که در گذشته بی سابقه بوده اند و در اینجا ، ضرورت دارد که حکم موضوعات جدید ، پس از کارشناسی های لازم روشن گردد .
علاوه بر روشن شدن احکام موضوعات جدید ، حکومت اسلامی ، این احکام جدید را همراه با دیگر احکام اسلامی در ابعاد مختلف ، در جامعه اجرا می کند و نظم و قسط و عدل و تزکیه و تعلیم را بر اساس رهنمودهای اسلام تحقق می بخشد و از کیان اسلام در برابر دشمنان خارجی و داخلی حمایت می کند و … . بنابراین ، کار حکومت اسلامی معاذالله تشریع و جعل قانون در برابر قانون الهی نیست و هر آنچه از مقررات و قوانین جزئی کشور که برای تحقق نظم و اهداف مقدس حکومت تعیین می گردد ، غیرمنافی و بلکه هماهنگ با قوانین کلی شرع مقدس است .
تذکر : ممکن است برخی از احکام اسلام ، ناظر به موجود مشخص خارجی باشد ؛ نظیر قبله ، مطاف قرار دادن کعبه ، موقف قرار دادن عرفات و مشعر ، و مبیت قرار دادن منی و مانند آن . البته ، توجه نمازگزار به سوی کعبه و طواف دور آن و همچنین وقوف حاجیان ، به نحو قضیه حقیقیه است ولیکن ، تعیین اماکن مشخص برای عبادت های معهود ، از سنخ قضیه حقیقیه نیست.

نقل از فصل هفتم کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت تالیف حضرت آیت الله جوادی آملی