[3] آیا « دین » به عنوان یک هدف مستقل به « سیاست » پرداخته است یا در حد ضرورتی که زمینه سعادت اخروی باشد ؟

[3] آیا « دین » به عنوان یک هدف مستقل به « سیاست » پرداخته است یا در حد ضرورتی که زمینه سعادت اخروی باشد ؟

پاسخ
هدف مطلق و نهایی دین ، نورانی شدن انسان ها و رسیدن آنان به شهود و لقاء الله و دارالقرار است و از این رو ، قیام مردم به قسط و عدل : « لیقوم الناس بالقسط » و حتی عبادات ، همگی اهداف نسبی و متوسط دین هستند . مسائل عبادی و سیاسی ، وسائلی برای رسیدن فرد و جامعه به آن هدف نهایی می باشند و همگی صراط و راهند و راه ، هیچ گاه نمی تواند هدف نهایی باشد ؛ ولی در عین حال ، سیاست ، امری ضروری است و در همه شؤون زندگی انسان و در همه احکام و دستورهای اسلام ملحوظ شده است ؛ به گونه ای که قوانین دینی ، جدای از سیاست نیست و سیاست صحیح نیز خارج از قوانین اسلامی نخواهد بود .

نقل از فصل هفتم کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت حضرت آیت الله جوادی آملی