امام علی (ع) از دیدگاه امام خمینی (ره)

امام علی (ع) از دیدگاه امام خمینی (ره)

عنوان کتاب: امام علی (ع) از دیدگاه امام خمینی (ره)

نام نویسنده: روح الله موسوی خمینی

تحقیق و تنظیم کتاب: رسول سعادتمند

نام ناشر: تسنیم

سال انتشار:۱۳۹۵

معرفی اثر:

کتاب پیش رو مجموعه ای شامل فرازهایی از گفتار امام راحل پیرامون ابعاد وجودی امام علی (ع) است که در مناسبت های گوناگون بیان فرموده اند. اگر چه ایشان نیز مانند سایر بزرگان و رهروان این وادی مقدس با اظهار عجز از معرفت امام علی (ع) در این وادی واله و سرگردانند، اما به نکاتی در فرمایشات ایشان اشارت رفته است که می تواند پدیدارگر افقهای تازه ای فرا روی شیفتگان آن حضرت باشد