نشست تخصصی عرفان اسلامی از منظر امام خمینی(ره) در واحد تهران مرکزی برگزار گردید

نشست تخصصی عرفان اسلامی از منظر امام خمینی(ره) در واحد تهران مرکزی برگزار گردید

در تاریخ نهم اردیبهشت 1396 نشست تخصصی با موضوع عرفان اسلامی از منظر امام خمینی(ره) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با حضور بیش از 40 تن از اساتید و دانشجویان و با سخنرانی استاد معظم جناب آقای کتر عبدالرضا مظاهری برگزار و در پایان به شرکت کنندگان گواهی ارائه گردید.