اسلام سیاسی و تجدد از منظر امام خمینی(ره)

اسلام سیاسی و تجدد از منظر امام خمینی(ره)

  اسم کتاب: اسلام سیاسی و تجدد از منظر امام خمینی رحمه الله

مولف سید محمود موسوی محسن مطلبی جونقانی

سال نشر:1395

 عنوان ناشرنشر مقاومت

معرفی کتاب

کتاب حاظر به بررسی مبانی اهداف و قلمرو زمانی و مکانی اسلام مکتب امام و دیدگاه ایشان در رابطه با اسلام سیاسی می پردازد.
سپس ابعاد فلسفی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تجدد را بررسی می نماید.
و در پایان رابطه اسلام سیاسی و تجدد از نظر امام خمینی ره به صورت مبنایی مقایسه شده است