قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مصاحبه توصیه می گردد.