فراخوان مقاله دومین همایش ملی دولت پژوهی دولت جمهوری اسلامی ایران:بنیان ، آسیب،چشم انداز

محورهای همایش——————
مبانی نظری و اندیشه‌ایِ دولت جمهوری اسلامی
– ماهیت دولت در جمهوری اسلامی
– تبیینِ نظری و نقد نظریه‌های دولت جمهوری اسلامی
– انقلاب اسلامی و تحول در ساختِ قدرتِ دولت
– نقش نظریه‌پردازی در تاسیسِ دولت جمهوری اسلامی
– نظریه‌های رقیبِ دولت جمهوری اسلامی
– مطالعۀ تطبیقی تاریخِ دولت در ایرانِ معاصر
– عناصر اساسی دولت جمهوری اسلامی
– انقلاب اسلامی و تحول اندیشه سیاسی دولت
– چالش‌ها و مشکلات نظریِ دولت در جمهوری اسلامیمذهب، سیاست و دولت جمهوری اسلامی
– نقش مذهب و الهیات سیاسی در جمهوری اسلامی
– انقلاب، دولت جمهوری اسلامی و تحول در فقه سیاسی
– فقه و نظام‌سازی در جمهوری اسلامی
– ملت، امت و دولت جمهوری اسلامی
– حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی
– نهادها و نمادهای مذهبی و دولت جمهوری اسلامی
– روحانیون و ساختِ دولت جمهوری اسلامی

بنیان‌ها و مسائلِ حقوقی دولت در جمهوری اسلامی
– قانون اساسی در جمهوری اسلامی، از تدوین تا بازنگری
– حقوق و آزادی‌های فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی
– تفکیک‌قوا و نهادهای حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی
– وضعیت حقوقی نهادهای عمومی در دولت جمهوری اسلامی
– نظام انتخاباتی و شکل‌گیریِ ارکان حکومتی در دولت جمهوری اسلامی
– بوروکراسی و تحول اداری در ایران پس از انقلاب اسلامی
– وضعیت حقوقی نهادهایِ سیاسی در جمهوری اسلامی
– تمرکزگرایی و تمرکززدایی در جمهوری اسلامی
– احزاب و نظامِ حزبی در جمهوری اسلامی
– رویه‌ها و نهادهای فراقانون اساسی در جمهوری اسلامی
– انجمن‌ها، شوراها و محلی‌گرایی در دولت جمهوری اسلامی
– شهروندی و مسائل حقوقیِ آن در دولت جمهوری اسلامی
– چالش‌ها و مشکلاتِ حقوقی دولت در جمهوری اسلامی

سیاستگذاری عمومی و دولت جمهوری اسلامی
– مدل‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دولتی در عرصه عمومیِ دولت جمهوری اسلامی
– طراحی، اجرا و ارزیابی سیاست‌گذاری عمومی در جمهوری اسلامی
– بافت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ودولتی تأثیرگذار بر سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی
– فرآیندِ سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی
– نخبگان و سیاست‌گذاری عمومی در جمهوری اسلامی
– دیوانسالاری در جمهوری اسلامی
– چالش‌های طراحی، اجرا و ارزیابی سیاست‌گذاری عمومی در جمهوری اسلامی

سیاست و روابط خارجیِ دولت جمهوری اسلامی
– انگاره‌ها و ایده‌های تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان سیاست خارجی جمهوری اسلامی
– نهادگرایی در عرصۀسیاست خارجی جمهوری اسلامی
– نقش و مسئولیت دولت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
– نقش ساختارهای رسمی و غیررسمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
– الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا در دولت جمهوری اسلامی
– تنگناها و مشکلات روابط خارجی در دولت جمهوری اسلامی
– نقش وزارت امورخارجه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
– مدیریت بحران در سیاست خارجی جمهوری اسلامی

جامعه شناسی سیاسی و دولت جمهوری اسلامی
– رابطه دولت با طبقات اجتماعی در جمهوری اسلامی
– بررسی تحولات اجتماعی در دولت جمهوری اسلامی
– فرهنگ سیاسی و دولت جمهوری اسلامی
– سرمایه اجتماعی و دولت جمهوری اسلامی
– الگوهای توسعه و دولت جمهوری اسلامی
– حوزه عمومی و جامعه مدنی در جمهوری اسلامی
– رسانه، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در دولت جمهوری اسلامی
– جنبش‌های اجتماعی و دولت جمهوری اسلامی
– نقش زنان در دولت جمهوری اسلامی
– نقش اقلیت‌های قومی و مذهبی در دولت جمهوری اسلامی
– نقش اقشار و طبقات اجتماعی در ساخت دولت جمهوری اسلامی
– مدیریتِ بحران و معضلات اجتماعی در دولت جمهوری اسلامی

اقتصاد سیاسی دولت جمهوری اسلامی
– اقتصاد سیاسی و دولت در جمهوری اسلامی
– انرژی و منابع طبیعی در دولت جمهوری اسلامی
– نفت و تاثیرآن بر ماهیت دولت جمهوری اسلامی
– سیاست‌های مالیاتی و تاثیر آن بر دولت جمهوری اسلامی
– سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌المللی در دولت جمهوری اسلامی
– سیاست‌گذاری‌هایِ اقتصادی دولت جمهوری اسلامی
– سیاست‌های پولی و بانکی دولت جمهوری اسلامی
– نهادهای اقتصادی و نحوۀ تعامل آن با دولت جمهوری اسلامی
– چالش‌ها و مشکلات اقتصادی دولت در جمهوری اسلامی
– جهانی شدن اقتصاد و دولت جمهوری اسلامی

آینده‌پژوهیِ دولت جمهوری اسلامی
– روندها و الگوهای سیاست در جمهوری اسلامی
– ترسیم چشم انداز و آیندۀ جمهوری اسلامی
– بررسی نقاط قوت و ضعفِ احتمالیِ دولت جمهوری اسلامی
– بررسی فرصت‌ها و تهدیدات داخلی دولت جمهوری اسلامی
– بررسی فرصت‌ها و تهدیدات خارجی دولت جمهوری اسلامی
– جایگاه آینده‌پژوهی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های سیاسی در دولت جمهوری اسلامی
– چالش‌ها و مشکلات مطالعات آینده‌پژوهانه در دولت جمهوری اسلامی

محورهای همایش
برگزار کنندگان: دانشگاه فردوسی مشهد.
نمایه شده در ISC .
مهلت ارسال چکیده مقالات: 3 آذر 1397
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 15 بهمن 1397
تاریخ برگزاری همایش: 7 و 8 اسفند 1397
سایت همایش: stateconf2.um.ac.ir
تلفن تماس دبیرخانه: 38806341_051
آدرس دبیرخانه: مشهد – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم اداری و اقتصاد طبقه همکف اتاق همایش ها
محل برگزاری: مشهد – دانشگاه فردوسی مشهد
ایمیل: stateconf@um.ac.ir