برگزیدگان اولین جشنواره کتاب انقلاب اسلامی

برگزیدگان اولین جشنواره کتاب انقلاب اسلامی

الف)فقه و حقوق

 1. اکرم حیدری واحد تهران مرکزی (نفر اول)
 2.  شیما ساسانی واحد کرج (نفر دوم)
 3. محسن لسانی واحد نجف آباد (نفر سوم)
 4. زهرا منصوری واحد کرج 94(شایسته تقدیر)

ب)علوم سیاسی

 1. غلامعلی عابدینی واحد شهرضا(نفر اول)
 2.  حسین اسفندیار واحد علوم و تحقیقات (نفر دوم)
 3. عباسعلی جباری ثانی واحد علوم و تحقیقات (نفر سوم)
 4. امیرحسین مرادپور دهنویواحد سیرجان (شایسته تقدیر)

ج)روابط بین الملل

 1. علی رضوان پور واحد علوم و تحقیقات (نفر اول)
 2.  سعید میرزایی امیرآبادی واحد علوم و تحقیقات(نفر دوم)
 3. حسین کریمی فردواحد اهواز (نفر سوم)

د)عرفان، ادبیات و هنر

 1. حمید کریم زاده واحد کرمان (نفر اول)
 2.  علی احمدوند کهریزی واحد اسلامشهر (نفر دوم)
 3. سارا جلوداریان واحد علوم و تحقیقات (شایسته تقدیر)

ز) تاریخ و علوم اجتماعی

 1. محمود ایزد یار واحد کرج(نفر اول)
 2.  حشمت الله جاودان خرد واحد شهرضا(نفر دوم)
 3.  زهره سبقت الهی واحد خوراسگان (نفر سوم)
 4. جواد بربط واحد شهررضا(شایسته تقدیر)