آیا صحیح است که امام خمینی (ره) در جواب خبرنگاران در فرانسه که از او پرسیدند که شما به دنبال چه نوع حکومتی هستید ؟ فرمودند: جمهوری که ما به دنبال آن هستیم، یک جمهوری دموکراتیک است مثل فرانسه؟؟؟

آیا صحیح است که امام خمینی (ره) در جواب خبرنگاران در فرانسه که از او پرسیدند که شما به دنبال چه نوع حکومتی هستید ؟ فرمودند: جمهوری که ما به دنبال آن هستیم، یک جمهوری دموکراتیک است مثل فرانسه؟؟؟