بنی صدر در جایی ادعا کرده سخنان امام خمینی در پاریس، منعکس کننده نظرات خود ایشان نبوده و حرف هایی بوده که برایش می نوشتیم و در هنگام مصاحبه ها آن طور که لازم بود، برای خبرنگاران ترجمه می کردیم. آیا چنین ادعایی صحت دارد؟

بنی صدر در جایی ادعا کرده سخنان امام خمینی در پاریس، منعکس کننده نظرات خود ایشان نبوده و حرف هایی بوده که برایش می نوشتیم و در هنگام مصاحبه ها آن طور که لازم بود، برای خبرنگاران ترجمه می کردیم. آیا چنین ادعایی صحت دارد؟