چرا امام خمینی (ره) از بین اشکال و مدل های مختلف حکومت، نظام ”جمهوری اسلامی“ را برگزیدند در حالی که نظام جمهوری در اسلام و سیره معصومین نبوده است؟

چرا امام خمینی (ره) از بین اشکال و مدل های مختلف حکومت، نظام ”جمهوری اسلامی“ را برگزیدند در حالی که نظام جمهوری در اسلام و سیره معصومین نبوده است؟