چرا امام خمینی (ره) با این که از ابتدا می دانستند بنی صدر شایسته ریاست جمهوری نیست، حکمش را تنفیذ کردند؟ چه مسائلی موجب عزل بنی صدر از ریاست جمهوری شد؟

چرا امام خمینی (ره) با این که از ابتدا می دانستند بنی صدر شایسته ریاست جمهوری نیست، حکمش را تنفیذ کردند؟ چه مسائلی موجب عزل بنی صدر از ریاست جمهوری شد؟