امام خمینی (ره) چه ضوابطی را برای آزادی بیان و مطبوعات قائل بودند؟ وضع آزادی بیان در ابتدای پیروزی انقلاب چگونه بود؟

امام خمینی (ره) چه ضوابطی را برای آزادی بیان و مطبوعات قائل بودند؟ وضع آزادی بیان در ابتدای پیروزی انقلاب چگونه بود؟