معنای صحیح وحدت حوزه و دانشگاه از نظر امام خمینی (ره) چیست؟ آیا باید این دو نهاد از نظر فیزیکی و اداری در یک چهارچوب قرار بگیرند؟ دانشگاه اسلامی چه ویژگی هایی دارد؟

معنای صحیح وحدت حوزه و دانشگاه از نظر امام خمینی (ره) چیست؟ آیا باید این دو نهاد از نظر فیزیکی و اداری در یک چهارچوب قرار بگیرند؟ دانشگاه اسلامی چه ویژگی هایی دارد؟