تبیین مبانی فکری و تاریخی جمهوری اسلامی ایران – جلسه دوم

تبیین مبانی فکری و تاریخی جمهوری اسلامی ایران – جلسه دوم

جلسه دوم آقای دکتر درخشه

موضوع جلسه : تاریخ انقلاب اسلامی

در این جلسه آقای دکتر درخشه به مبانی سکولاریستی انقلابهای دنیای غرب پرداختند و سه انقلاب فکری سیاسی، صنعتی و علمی در غرب را مبنای شکل دهی به جهان مدرن و انسان مدرن دانستند. مواجهه جهان اسلام با جهان غرب این سوال را مطرح کرد که علت ضعف ما در مقابل غرب چیست؟ پاسخ نسل اول به این مساله این بود که ضعف ما ضعف نظامی است. عباس میرزا چنین نظری داشت. پاسخ نسل دوم این بود که ضعف ما ضعف علمی است. امیرکبیر این دیدگاه را نمایندگی می کرد. اما پاسخ نسل سوم مشکل را در ساختار حکومت می دانست. ایده نسل سوم منشاء تحولات مهمی چون دو انقلاب و جنبش ملی شدن نفت طی 80 سال گردید. انقلاب مشروطه محصول تحرک جامعه برای تحول و مواجهه با اندیشه های غربی بود. در ادامه جلسه آقای دکتر درخشه به تحولات اسلام سیاسی در پاسخ به مساله فوق را مطرح نمودند.