فایلهای صوتی کارگاه آموزشی اساتید درس وصایا و اندیشه های امام خمینی(ره)

فایلهای صوتی کارگاه آموزشی اساتید درس وصایا و اندیشه های امام خمینی(ره)

دکتر درخشه – جلسه اول
دکتر درخشه – جلسه دوم
دکتر شفیعی – جلسه اول
دکتر شفیعی – جلسه دوم