ابعاد مختلف اهمیت ایام سالگرد امام خمینی(ره)

ابعاد مختلف اهمیت ایام سالگرد امام خمینی(ره)

سالگرد امام نزدیک است. این، یکی از موجبات اهمیت این روزهاست و من قاصر و عاجزم از اینکه در باب اهمیت این سالگرد، از ابعاد مختلف حرف بزنم. برای همان روزها میگذاریم که بخصوص درباره ی این مسئله صحبت بشود. همچنین این روزها، بخاطر توجه استفهام آمیز بسیار دقیق دنیا نسبت به ما، حساس است. نه اینکه این حساسیت، همین روزها به وجود آمده باشد؛ خیر، بعد از رحلت امام، این توجه و استفهام بوده و قطع نشده است و ما دائم زیر دوربین قوی جستجوگر و استفهامگر دستگاههای مختلف و جهات گوناگون بوده ایم.
از یک طرف، قدرتهای عالم گرگها نگاه میکردند ببینند، آیا این، شکاری خواهد شد؟ آیا میشود باز امیدی به این ملت و این کشور بست؟ از یک طرف هم مظلومان عالم به ما توجه داشتند. مظلومان هم که عرض میکنیم، فقط ملتها را نمیگوییم؛ بلکه گاهی بعضی از دولتهای عالم هم نگاه میکنند که ما چه میکنیم و چه موضعی میگیریم. خودشان جرأت نمیکنند؛ اما از جرأت دیگری لذت میبرند.

امام خامنه ای(دام عزه)

از کتاب ره، رهرو، رهبر – ص 199