چارت سازمانی

رئیس مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

نام و نام خانوادگی: دکتر اکبر اشرفی

رشته تحصیلی: علوم سیاسی

مدیر کل علمی پژوهشی:

نام و نام خانوادگی: دکتر فاضل فیضی

رشته تحصیلی: روابط بین الملل

مدیرکل مطالعات راهبردی و برنامه ریزی بودجه

نام و نام خانوادگی:

رشته تحصیلی:

اداره فرهنگی و ارتباطات

نام و نام خانوادگی/ رئیس اداره: دکتر فرشید دانش پژوه

گروه علمی آموزشی

نام و نام خانوادگی/ رئیس اداره: دکتر مهدی باباخانیان

گروه پژوهشی

نام و نام خانوادگی/ رئیس اداره: دکتر داود سبزی

اداره مطالعات راهبردی و برنامه ریزی بودجه

نام و نام خانوادگی/ رئیس اداره:

اداره فناوری اطلاعات و هماهنگی

نام و نام خانوادگی/ رئیس اداره: مهندس رسول کریمی

رئیس پژوهشکده امام خمینی (ره) و مطالعات تطبیقی

نام و نام خانوادگی/ رئیس پژوهشکده: دکتر حسین باقری