معرفی اعضاء

1- دکتر فرزاد جهان بین – رئیس کمیته دستگاهی

2- دکتر اکبر اشرفی – دبیر و رئیس دبیرخانه کمیته

3- دکتر محمد حسین باقری خوزانی – عضو حقوقی کمیته

4- دکتر محد رحیم عیوضی – عضو حقیقی

5- دکتر محمد جواد هراتی – عضو حقیقی

6- دکتر یحیی فوزی – عضو حقیقی

7- دکتر مسعود مطلبی – عضو حقیقی