اولین کرسی ترویجی، عرضه و نقد دیدگاه علمی

اولین کرسی ترویجی، عرضه و نقد دیدگاه علمی

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی برگزار می کند:

اولین کرسی ترویجی، عرضه و نقد دیدگاه علمی
مدلی برای تغییر ساختارهای حاکمیتی برای اجرای

حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه

صاحب کرسی و ارائه دهنده : آقای دکتر حاتم مهدوی نور

ناقد علمی : آقای دکتر شاکری

دبیر علمی جلسه : آقای دکتر محمدحسین باقری خوزانی

زمان جلسه : چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۹ تا ۲۱

اطلاعات ورود به جلسه
اولین کرسی علمی ترویجی
شناسه کلاس 240783b
گذرواژه 991319

https://daanaan.daan.ir