دریافت گواهی کارگاه استمرار اندیشه های امام خمینی(ره) در اندیشه مقام معظم رهبری

دریافت گواهی کارگاه استمرار اندیشه های امام خمینی(ره) در اندیشه مقام معظم رهبری

گواهی های مربوط به اساتیدی که کمتر از ۸ ساعت (۴ جلسه کامل) در کارگاه آموزشی مجازی اساتید با عنوان استمرار اندیشه های امام خمینی(ره) در اندیشه مقام معظم رهبری شرکت کرده بودند صادر و بر روی وب سایت مرکز قرار گرفت.

برای دریافت گواهی خود از طریق لینک زیر وارد شده ، نام خود را جستجو و گواهی خود را دریافت نمایید.

لینک ورود به صفحه دریافت گواهی