گواهی های سلسله نشست های مکتب انقلاب اسلامی صادر گردید

گواهی های سلسله نشست های مکتب انقلاب اسلامی صادر گردید

به اطلاع اساتید گرامی میرساند
گواهی های شرکت در سلسله نشست های علمی مکتب انقلاب اسلامی
صادر گردیده که به شرح عناوین ذیل از طریق لینک ها قابل دسترسی و دریافت می باشد

بررسی و تبیین کتاب ولایت و حکومت
http://emam.iau.ir/1005

روش شناسی فهم اندیشه های امام خمینی(ره)
http://emam.iau.ir/1006

بررسی و تبیین کتاب ولایت و حکومت
http://emam.iau.ir/1007

تبیین نظریه نظام انقلابی
http://emam.iau.ir/1008