همایش دو روزه مجازی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، زمینه‌ها و پیامدها

همایش دو روزه مجازی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، زمینه‌ها و پیامدها

پژوهشکده تاریخ معاصر در صد سالگی کودتای سیاه برگزار می کند؛

همایش دو روزه مجازی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، زمینه‌ها و پیامدها

زمان : یکشنبه و دوشنبه ۳ و ۴ اسفندماه ۱۳۹۹

دبیر علمی همایش: دکتر موسی حقانی

پخش زنده و مستقیم از سایت پژوهشکده تاریخ معاصر به آدرس

http://www.iichs.ir/webinar.aspx