سلسله نشست های انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

سلسله نشست های انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی با همکاری انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می کند؛

سلسله نشست های انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

سخنرانی ها:
تحلیل روند های انتخابات ریاست جمهوری در ایران
دکتر غلامرضا خواجه سروی

جمهوری اسلامی ایران و توسعه سیاسی با تاکید بر انتخابات
دکتر جلال درخشه

پیشرانها و روندهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران
دکتر محمد رحیم عیوضی

زمان: ۲۴ لغایت ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۹

این نشست ها از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز برگزار می شود.